Thư Mời Mở Bán

Lịch mở bán The K Park Văn Phú

Thời gian: 09h00 – 11h30 Chủ nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Phòng bán The K-Park Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội